Giáo Dục Đức Tin

GIÁO LÝ XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Anh ngữ: chương trình 2 năm cho các trẻ em đã được Rửa Tội, từ 7 tuổi trở lên. Các em từ 4-5 tuổi có thể ghi danh chương trình Chuẩn Bị XTRLLĐ. Liên lạc bà Clara Morales ext. 126

Việt ngữ: bao gồm XTRLLĐ và giờ học Việt ngữ dành cho các em Việt nam từ 7 tuổi trở lên, đã được Rửa Tội. Liên lạc với Nữ Tu Mary Margaret Phan ext. 115

GIÁO LÝ THÊM SỨC

Anh ngữ: dành cho các em trình độ trung học (lớp 9) trọn 15 tuổi tính đến ngày lãnh nhận bí tích. Liên lạc Bà Emma Benigno ext 122

Việt ngữ: dành cho các em Viêt Nam, muốn học bằng tiếng Việt, phải trọn 15 tuổi tính đến ngày lãnh nhận bí tích và đã được Rửa Tội cũng như Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu. Liên lạc Nữ Tu Ngọc Lan ext. 115

GIÁO LÝ TÂN TÒNG (RCIA-RCIC)

Rite of Christian Initiation
Dành cho các em từ 7 tuổi trở lên và người lớn (từ 18 trở lên) muốn gia nhập đạo Công giáo hay những người lớn đã được Rửa Tội và muốn lãnh nhận Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức. Xin liên lạc Nữ Tu Ngọc Lan ext 115, tiếng Anh: ông Inhaxiô Coloma.

RỬA TỘI TRẺ EM SƠ SINH

Trẻ em mới sinh cho đến 7 tuổi. Đơn ghi danh có sẵn tại Văn Phòng Giáo Xứ. Cần mang theo Giấy Khai Sinh của em bé
1) Phỏng vấn và nộp đơn: tiếng Việt: từ thứ ba đến thứ năm: 10am-12pm và 1pm-4pm. Các ngôn ngữ khác: thứ ba hằng tuần từ 10am-12 trưa và 3pm-5:30pm
2) Lớp Học Chuẩn Bị: Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải tham dự lớp học Chuẩn Bị Rửa Tội Trẻ Em. Ngày giờ sẽ thông báo sau khi phỏng vấn và nhận đơn.
3) Ngày giờ Rửa Tội sẽ được thông báo trong lớp học.

HÔN PHỐI

Chuẩn bị trước 6 tháng mọi giấy tờ cần thiết có liên quan. Liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ 408-729-0101 trước khi lấy hẹn với linh mục.