Giáo Lý Việt Ngữ

 Thông Báo

1) Chương trình tổng quát 2015-2016 - Lịch trình sinh hoạt TGLVN niên học 2015-2016
 
2) Announcements: 
 
Saturday, Nov. 14, 2015: 
Phụ Huynh Học Hỏi Đức Tin từ 1:10PM-2:30PM tại phòng Parish Hall 
Đề Tài: Khoa Học và Đức Tin do Cha Đức hướng dẫn
 
Sunday, Nov. 15, 2015:
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Rước kiệu lúc 3:30PM, Thánh lễ lúc 3:45PM)
 
 
 

Những Thông Báo Mới Nhất của Trường Giáo Lý Việt Ngữ