Phụng Vụ

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ

Thứ Bảy
(Vọng Chúa Nhật)
4:15 pm (Việt)
6:00 pm (Anh)
7:30 pm (Mễ)
Chúa Nhật 3:45 pm & 7:30 pm (Việt)
8:00 am, 9:30 am, 6:00 pm (Anh)
11:00 am (Mễ)
12:30 pm (Phi)
Ngày Thường 5:30 pm (Việt trừ Thứ Tư)
8:00 am (Anh)

XƯNG TỘI / GIẢI TỘI

Thứ Bảy 3:00-4:00 pm (Anh-Việt)